بانك اقتصاد نوين شعبه فلكه اول تهران پارس(186):
شماره كارت:  8166-7106-1211-6274 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:  1-3931320-800-186    به نام آقاي روزبه منتظري

بانك سامان شعبه پيروزي (822):

شماره كارت:   1185-2810-8610-6219 به نام آقاي روزبه منتظري

شماره حساب:   1-848205-800-822   به نام آقاي روزبه منتظري

 
بانك ملي شعبه فلکه اول تهران پارس(521):
شماره كارت:  7015-6476-9971-6037 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:   0102348574005        به نام آقاي روزبه منتظري
 
بانك ملت شعبه فلكه سوم تهران پارس:
شماره حساب:   3360528971             به نام آقاي روزبه منتظري

شماره كارت :   0005-5839-3379-6104  به نام آقاي روزبه منتظري