بانك اقتصاد نوين شعبه فلكه اول تهران پارس(186):
شماره كارت:  8166-7106-1211-6274 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:  1-3931320-800-186    به نام آقاي روزبه منتظري

 
بانك ملي شعبه فلکه اول تهران پارس(521):
شماره كارت:  7015-6476-9971-6037 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:   0102348574005        به نام آقاي روزبه منتظري