بانك اقتصاد نوين شعبه فلكه اول تهران پارس(186):
شماره كارت:  8166-7106-1211-6274 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:  1-3931320-800-186    به نام آقاي روزبه منتظري

بانك سامان شعبه پيروزي (822):

شماره كارت:   1185-2810-8610-6219 به نام آقاي روزبه منتظري

شماره حساب:   1-848205-800-822   به نام آقاي روزبه منتظري

 
بانك ملي شعبه فلکه اول تهران پارس(521):
شماره كارت:  7015-6476-9971-6037 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:   0102348574005        به نام آقاي روزبه منتظري

بانك صادرات شعبه فلكه سوم تهران پارس:

شماره حساب:   0109296698002      به نام آقاي روزبه منتظري

شماره كارت :  9441-7461-6915-6037  به نام آقاي روزبه منتظري

 
بانك پارسيان شعبه تهران پارس(1086):
شماره كارت:  8496-6151-0610-6221 به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب:  005-01233583-02        به نام آقاي روزبه منتظري
بانك ملت شعبه فلكه سوم تهران پارس:
شماره حساب:   3360528971             به نام آقاي روزبه منتظري

شماره كارت :   0005-5839-3379-6104  به نام آقاي روزبه منتظري
بانك تجارت شعبه رشید (1016):
شماره حساب:  3645603663             به نام آقاي روزبه منتظري
شماره كارت :   6619-1452-8310-5859  به نام آقاي روزبه منتظري
 
بانك پاسارگاد شعبه خيابان رشيد (237):
شماره كارت: 2178-5041-2910-5022   به نام آقاي روزبه منتظري
شماره حساب: 1 - 11094414 - 8000- 237  به نام آقاي روزبه منتظري