سرویسهای جشنواره ای                      

سرویسهای عادی    

 

سرویس های جدید مطابق با FUP :
کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( FUP ) به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک سوم بین الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس 4 مگابیت را خریداری کرده باشد،160 گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی 80 گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.