سرویس
Download
Upload
ترافیک ماهانه
قیمت ( تومان )
Bronze 1
512Kbps
512Kbps
1GB
12.000
Bronze 2
512Kbps
512Kbps
2GB
15.000
Bronze 3
512Kbps
512Kbps
5GB
21.000
Bronze 4
512Kbps
512Kbps
8GB
30.000
Bronze 5
512Kbps
512Kbps
10GB
34.000
Bronze 6
1024Kbps
512Kbps
2GB
19.000
Bronze 7
1024Kbps
512Kbps
5GB
30.000
Bronze 8
1024Kbps
512Kbps
10GB
46.000
Bronze 9
1024Kbps
512Kbps
13GB
54.000
Bronze10
1024Kbps
512Kbps
20GB
78.000
Bronze11
1024Kbps
512Kbps
25GB
94.000
Bronze12
1024Kbps
512Kbps
40GB
135.000
Bronze13
64Kbps
64Kbps
نا محدود
19.900
Bronze14
128Kbps
128Kbps
نا محدود
29.900
Bronze15
256Kbps
128Kbps
نا محدود
46.000
Bronze16
512Kbps
256Kbps
نا محدود
109.000
Bronze17
1024Kbps
512Kbps
نا محدود
459.000

چهار در صد مالیات مستقیم و عوارض در قیمت فوق لحاظ شده است.
مبلغ 1000 تومان آبونمان ماهیانه شرکت مخابرات ایران لحاظ شده است.
تخفیفات شامل :
الف) خرید سه ماه 3 درصد
ب) شش ماهه 5 درصد
ج ) یکساله 9 درصد
که درصد های ذکر شده در قیمت فوق لحاظ شده است.
هزینه هر گیگابایت اضافی 6000 تومان می باشد .
د ) ساعات رايگان شبانه 2 الي 8 بامداد مي باشد.