مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد :

مدارک افراد حقیقی :

1 - کپی پشت و رو از آخرین قبض پرداخت شده تلفن
2 - کپی شناسنامه صاحب خط تلفن
3 - کپی کارت ملی صاحب خط تلفن
4 - درصورت اجاره بودن ملک : کپی اجاره نامه ؛ کپی شناسنامه و کارت ملی مستاجر
5 - در صورتیکه تبعه کشور دیگری می باشید ؛ کپی صفحات مشخصه گذرنامه

مدارک افراد حقوقی :

1 - کپی پشت و رو از آخرین قبض پرداخت شده تلفن
2 - کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط تلفن اگر به نام شخص است
3 - کپی آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات و تاسیس شرکت
4 - درخواست کتبی با سربرگ شرکت برای تهیه سرویس اینترنت
5 - معرفی نماینده بروی سربرگ شرکت
6 - کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شرکت